livadske biljke pdf Free Ebooks PDF Download - Download and Read for Free

Search for Ebooks:

Opšte osobine podrazdela • Više prave gljive • Rđe, garke, pihtijaste gljive, puhare, pečurke... • Talus: Septirana micelija • Hifa sa kopčama (eng. clamps)
livadske crnice, a u vlažnim ... Na meliorisanim terenima gaje se biljke koje zahtevaju više vlage, kao što su šećerna repa, suncokret, kukuruz, povrće.

... Osim livadske trave za proizvodnju stočne hrane. d) ... nalaze u zemljištu, tako da je mera u kojoj ih biljke preuzimaju verovatno nije značajna.
UNIVERZITET U NIŠU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET NIŠ . DEPARTMAN ZA BIOLOGIJU I EKOLOGIJU . Dejan N. Petrović . Uporedni pregled močvarne vegetacije na slatinama ...
2. livadske crnice 3 ... Kemijska analiza biljke u žetvi daje odgovor koliko je iznošenje ... 11. http://www.savjetodavna.hr/adminmax/publikacije/secernarepa.pdf
-“Člankovite” ili livadske drljače sa zupcima u obliku noževa ... U uvjetima vjetrovitog vremena humci učvršćuju biljke –kukuruz adventivnim korijenom ...
kasnijim fazama kada biljke cvetaju i plodonose, odnosno ... livadske i dr.) odlikuju time, što u njihovom formiranju, gradi i razvitku presudni značajima
UNIVERZITET U NIŠU . PRIRODNO- MATEMETIČKI FAKULTET . DEPARTMAN ZA BIOLOGIJU I EKOLOGIJU . Diferencijacija vegetacije planinskih livada i pašnjaka Vlasinske
... Sve livadske biljke spadaju u porodicu trava. T N T N 24. Odaberi i ... Biljke krša su:_____ 1 (4 x 0,25) 3. Dopuni rečenice potrebnim ...
mase biljke u sve` em stanj u (g) i prinosa z elen e krme i sena po j edinici po vr{ine ... Koji}, M. (1990): Livadske biljke. Nau~na knjiga, Beograd, 248.
Gljive PARAZITI koje napadaju žive biljke, životinje, ... Jedno plodište livadske pečurke proizvede oko 16 milijardi spora.Klijanjem spora
EU VET Programme II Bosnia and Herzegovina Strana 3 od 3 Važnost jedinica: 1. Sistematika biljaka 20% 2. Livadske zeljaste biljke 20%
Fitoremedijacija i biljke pogodne za fitoremedijaciju ... Ove livadske trave svakako nemaju veliku biomasu kako prethodno ... v_boguspaev_znanburshin_75.pdf .